Loading...

Sběr a recyklace

Sběr a recyklace 2018-06-05T15:02:41+00:00

Recyklace

Důležitou součástí rozšířené odpovědnosti výrobce je i míra recyklace elektroodpadu. Ta je dána mírou využitelnosti získaných surovin. U elektroodpadu je tato míra daná zákonem. Může se lišit pro jednotlivé druhy elektroodpadu a většinou se pohybuje na úrovni  55 % až 85 %. U některých materiálů, např. kovů, je to relativně jednoduché, dojde k roztavení a následnému použití na výrobu nových výrobků.

Sběrná místa

Ministerstvo životního prostředí České republiky spravuje Registr míst zpětného odběru. Jde o informační systém veřejné správy, který slouží k vedení údajů o místech zpětného odběru. Tento informační systém obsahuje např. identifikaci provozovatele, lokaci, druhy a skupiny odpadních elektrických či elektronických zařízení, maximální velikost nebo množství odebíraných výrobků s ukončenou životností, indikativní údaje o provozní době místa zpětného odběru a identifikaci výrobce nebo provozovatele kolektivního systému, který místo zpětného odběru zřídil.

Každý kolektivní systém musí dle zákona zřídit nejméně jedno veřejné místo zpětného odběru v každé obci, městském obvodě nebo městské části s počtem více než 2 000 obyvatel. Kolektivní systém je povinen toto sběrné místo zřídit pro každou kategorii elektrozařízení, pro kterou má oprávnění. Každý kolektivní systém musí zřídit místo zpětného odběru prakticky v každé obci, která ho o to požádá (bez ohledu na velikost obce). Na každém místě zpětného odběru musí být umístěna sběrná nádoba opatřená logem či informacemi o zpětném odběru a označení místa zpětného odběru.

V praxi k tomu však různé kolektivní systémy přistupují různě. Často velmi ochotně přistavují kontejnery na elektroodpad s pozitivní hodnotou. Pokud však jde o elektroodpad s negativní hodnotou, vymýšlejí zhusta různé kličky, jak se sběrům vyhnout. Typickým příkladem jsou zářivky, kdy dochází k přistavení kontejnerů na zářivky až po vznesení požadavku obcí.

Takovéto počínání se pak stává přítěží pro kolektivní systémy, které mají v obcích kontejnery na zářivky bez předchozího vyzvání. Všechny sběry zářivek potom končí u tohoto funkčního kolektivního systému, který tak nese veškeré náklady na sběr elektroodpadu s negativní hodnotou. Dochází tím k pokřivování tržního prostředí jak na úrovni kolektivních systémů, tak výrobců elektrozařízení.